Kaliforniens lag ger gifta makar mycket bred latitud när det gäller att ändra, ändra och/eller klargöra deras ekonomiska förhållande och respektive ägarintressen i egendom postnuptialavtal kan ändra äktenskaplig samhällsfastighet för att separera eller ändra separat egendom till äktenskaplig egendom och kan i förväg ange karaktären på egendom som makarna håller på att förvärva. En California postnuptial avtal kan också omdefiniera gemenskap eller separat inkomst. Dessa egendom och finansiella bestämningar kan göras mellan en man och hustru oavsett vad underliggande California community property law annars skulle ge.

som med ett föräktenskapligt avtal måste ett postnuptialavtal förhandlas fram och utarbetas med stor omsorg. Enligt Kaliforniens lag, gifta par har en hög nivå av förtroendeplikt gentemot varandra. Att ändra egenskapens karaktär under äktenskapet kan ge upphov till en presumtion om invaliditet om en make missgynnas av förändringen. För att upprätthålla giltigheten av en California postnuptial avtal, det är nödvändigt att en make som är ”missgynnade” av villkoren i avtalet till fullo förstå villkoren i avtalet och frivilligt underteckna den.