EEO lagar förbjuder straffa arbetssökande eller anställda för att hävda sina rättigheter att vara fri från diskriminering i arbetslivet, inklusive trakasserier. Att hävda dessa EEO-rättigheter kallas ”skyddad aktivitet” och det kan ta många former. Det är till exempel olagligt att vedergälla sökande eller anställda för:

  • arkivera eller vara vittne i en EEO-avgift, klagomål, utredning eller rättegång
  • kommunicera med en Handledare eller chef om diskriminering av anställning, inklusive trakasserier
  • svara på frågor under en arbetsgivarutredning av påstådd trakasserier
  • vägra att följa order som skulle leda till diskriminering
  • motstå sexuella framsteg eller ingripa för att skydda andra
  • begär boende av funktionshinder eller för en religiös praxis
  • fråga chefer eller medarbetare om löneinformation för att avslöja potentiellt diskriminerande löner.

att delta i en klagomålsprocess är skyddad från vedergällning under alla omständigheter. Andra handlingar för att motverka diskriminering skyddas så länge den anställde agerade på en rimlig tro på att något på arbetsplatsen kan bryta mot EEO-lagar, även om han eller hon inte använde juridisk terminologi för att beskriva det.

att delta i EEO-aktivitet skyddar emellertid inte en anställd från all disciplin eller ansvarsfrihet. Arbetsgivare är fria att disciplinera eller säga upp arbetstagare om de motiveras av icke-vedergällande och icke-diskriminerande skäl som annars skulle leda till sådana konsekvenser. En arbetsgivare får dock inte göra något som svar på EEO-aktivitet som skulle avskräcka någon från att motstå eller klaga på framtida diskriminering.

Läs mer Fakta om vedergällning på eeoc.gov.