Pugh Klausul. Utan hinder av någon annan Leasingavsättning upphör detta leasingavtal vid utgången av dess primära löptid eller ingående av kontinuerlig borrning med undantag för varje producerande brunn och arealen som tilldelas sådana brunnar eller brunnar för produktionsenheter, belägna i de hyrda lokalerna eller på mark som samlas därmed i enlighet med villkoren i detta leasingavtal. VID UTGÅNGEN AV DEN PRIMÄRA LÖPTIDEN ELLER INGÅENDE AV KONTINUERLIG BORRNING, LÖPER DETTA LEASINGAVTAL FÖR ALLA RÄTTIGHETER HUNDRA (100) FOT UNDER DET DJUPASTE DJUPET BORRADE OCH PRODUCERADEI ALLA VÄL BELÄGNA PÅ HYRDA LOKALER. Vid utgången av den primära löptiden, om detta leasingavtal har bibehållits i full kraft och effekt och trots att det då kan finnas olje-och/eller gasproduktion från de hyrda lokalerna eller fastigheten som samlas därmed, kan TAMUS kräva och ha rätt att få från företaget en lämplig frisläppande i inspelningsbar form av alla företagets rättigheter och fastigheter i de hyrda lokalerna som är djupare än hundra (100) fot under det djupaste djupet som borras och produceras på de hyrda lokalerna eller fastigheten som samlas därmed. Företaget samtycker till att verkställa och leverera till TAMUS för registrering i fastighetsregistret i det eller de län där de hyrda lokalerna är belägna, alla dokument som är nödvändiga för att genomföra en lämplig frigivning av detta hyresavtal för sådan areal, men om det inte gör det inom trettio(30) dagar efter skriftligt krav från TAMUS, ska TAMUS ha rätt att verkställa och registrera sådana nödvändiga dokument. Dessutom, om detta leasingavtal kontinuerligt har upprätthållits i kraft och verkan i enlighet med dess villkor, på tionde (10: e) årsdagen av detta leasingavtal, om företaget inte har erhållit produktion i betalande kvantiteter från någon FORMATION eller formationer över den producerande formationen eller formationerna av någon brunn som anges av företaget i dess beteckning av varje produktionsenhet, upphör detta leasingavtal med avseende på alla rättigheter i sådan icke-producerad FORMATION eller formation.