Klauzula Pugh. Bez względu na inne postanowienia dotyczące dzierżawy, dzierżawa ta wygasa wraz z upływem jej pierwotnego okresu lub zakończeniem ciągłych prac wiertniczych, z wyjątkiem każdego odwiertu wydobywczego oraz powierzchni przydzielonej takim odwiertom lub odwiertom dla jednostek produkcyjnych, znajdujących się na dzierżawionym terenie lub na gruntach z nim połączonych zgodnie z warunkami niniejszej dzierżawy. PO WYGAŚNIĘCIU PIERWOTNEGO TERMINU LUB ZAKOŃCZENIU CIĄGŁYCH OPERACJI WIERTNICZYCH UMOWA DZIERŻAWY WYGASA W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH PRAW STO (100) STÓP PONIŻEJ NAJGŁĘBSZEJ GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA I PRODUKCJI W DOWOLNEJ STUDNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA WYNAJĘTYM TERENIE. Po wygaśnięciu pierwotnego okresu, w przypadku, gdy umowa dzierżawy została utrzymana w pełnej mocy i bez względu na to, że może nastąpić produkcja ropy naftowej i/lub gazu z wynajmowanego lokalu lub nieruchomości połączonej z nim, TAMUS może zażądać i będzie uprawniony do otrzymania od spółki odpowiedniego zwolnienia w formie zapisanej wszystkich praw i nieruchomości spółki w wynajmowanym lokalu, które są głębsze niż sto (100) stóp poniżej najgłębszej głębokości wywierconej i wyprodukowanej w wynajmowanym lokalu lub nieruchomości połączonej z nim. Firma zobowiązuje się wykonać i dostarczyć TAMUS w celu zarejestrowania w ewidencji Nieruchomości powiatu lub powiatów, w których znajduje się wynajmowany lokal, wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania odpowiedniego zwolnienia z Umowy Najmu w odniesieniu do takiego areału, ale jeśli nie zrobi tego w ciągu trzydziestu(30) dni po pisemnym żądaniu od TAMUS, TAMUS ma prawo wykonać i zarejestrować takie niezbędne dokumenty. Ponadto, jeżeli dzierżawa ta była stale utrzymywana w mocy i skutku zgodnie z jej warunkami, w dniu dziesiątej (dziesiątej) rocznicy tej dzierżawy, jeżeli spółka nie uzyskała w płatnych ilościach produkcji z jakiejkolwiek formacji lub formacji wyższej niż formacja lub formacja produkcyjna z dowolnego odwiertu wskazanego przez SPÓŁKĘ w oznaczeniu każdej jednostki produkcyjnej, dzierżawa ta wygasa w odniesieniu do wszystkich praw do takiej formacji lub formacji NIEPRODUKOWANEJ.