pytania, które należy zadać przed podpisaniem quitclaim Deed w Connecticut

przed technologią i wyrafinowaniem, przeniesienie nieruchomości miało miejsce poprzez „malowanie seisin”, akt świadectwa, w którym jedna osoba przekazywała ziemię, przekazując gałązkę lub nawet grudkę murawy z ziemi, która została przekazana osobie przejmującej nową własność ziemi. Oczywiście, jest to przestarzała tradycja, ale tradycja była ważna i jedynym sposobem, aby oznaczać rzeczywiste przeniesienie własności, nawet w przypadku umów pisemnych lub ustnych. Dziś sytuacja jest nieco inna, a przeniesienie udziałów własnościowych na nieruchomości odbywa się poprzez akt własności. Jednym z tych czynów jest quitclaim deed.

co to za akt?

zwany również quitclaim, akt gwarancyjny lub formularz quitclaim deed, jest to dokument używany w przekazywaniu udziałów w nieruchomości, często między członkami rodziny. O ile przeniesienie udziałów w wymienionej nieruchomości jest głównym celem aktu, o tyle pozew ten jest czasem wykorzystywany do wyleczenia lub usunięcia wad występujących na tytule własności. Jest skuteczne i szybkie przeniesienie odsetek lub prawa do własności, stąd błędna pisownia tego instrumentu prawnego. Tak więc, wbrew temu, co inne sprawiają, że wierzysz, dokument nie jest również nazywany szybkim roszczeniem-jest to błędna wersja wyrażenia. Inną rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że dokument ten oferuje ograniczoną ilość ochrony osobie otrzymującej odsetki za nieruchomość.

zgodnie z aktem quitclaim w Connecticut, osoba/ podmiot przenoszący swoje udziały do wymienionej nieruchomości jest grantodawcą, podczas gdy osoba/ podmiot otrzymujący udziały w nieruchomości jest grantobiorcą.

jakie są wymogi prawne dotyczące ważności pozwu?

 • państwo ustanowiło pewne środki prawne, aby zapewnić, że czyn jest prawnie wiążący i wykonalny. Tak więc, podczas gdy najpierw musisz pobrać bezpłatny formularz Connecticut quitclaim Deed, musisz upewnić się, że twoja jest wersją do druku formularza i że pomoże Ci wprowadzić wszystkie wymagane dane. Szczegóły wymagane do ważności i legalności aktu prawnego obejmują:

  • dokument musi być przedstawiony w formie pisemnej

  • jego tytuł musi jasno określać intencję dokumentu

  • musi zawierać pełne nazwy i adresy nadawcy i beneficjenta dotacji

  • powinien on również mieć wybór uprawniający do nabywania uprawnień. Wybór nabywania uprawnień oznacza, w jaki sposób beneficjent chce posiadać tytuł własności.

  • opis prawny i dokładny adres Nieruchomości

  • Data wykonania aktu

  • podpisy grantodawcy i grantobiorcy, a także potwierdzenie notariusza lub kogokolwiek innego z uprawnieniami do nadzorowania przysięgi.

  • podpisy co najmniej dwóch niezależnych świadków

  • szczegóły dotyczące poprzedniej dokumentacji, jeśli taka istnieje. Dane te muszą zawierać stronę, książkę lub numer seryjny wcześniejszego nagrania

  • pełna nazwa prawna i dane kontaktowe strony tworzącej nowy dokument

  • szczegóły dotyczące zmian w własności nieruchomości powinny być rejestrowane w rejestrach publicznych w Urzędzie Miejskim lub urzędniku odpowiedzialnym za prowadzenie wszystkich publicznych ewidencji gruntów w Twoim powiecie. Zapis powinien być wykonany w formacie papierowym spełniającym wymagania Państwa. W takim przypadku dokument powinien być sporządzony na dokumencie wielkości liter z określonymi minimalnymi rozmiarami marginesu pozostawionymi na całej stronie.

należy pamiętać, że stan Connecticut stosuje się do Statutu Notice Recording, który twierdzi, że wszelkie niezarejestrowane przeniesienia nieruchomości nie będą skuteczne wobec stron oprócz grantor lub ich spadkobierców. W uproszczeniu oznacza to, że nieruchomość, której prawa są przekazywane, ale nie są rejestrowane w rejestrach publicznych, ale są rejestrowane w późniejszym przekazaniu przez kogoś innego (podmiot udzielający dotacji w dobrej wierze), będzie przeważać nad aktem wydanym wcześniejszemu podmiotowi udzielającemu dotacji.

jakie są różnice między roszczeniem a gwarancją?

dobrze, quitclaim odnosi się do dokumentu, który dokumentuje przeniesienie udziałów lub praw majątkowych, ale bez żadnych gwarancji na tytuł. W takim przypadku roszczenie może wskazywać na przeniesienie udziałów w nieruchomości, nawet jeśli beneficjent nie jest właścicielem nieruchomości lub jeśli nieruchomość ma do niej dołączone zastawy. Z tych powodów nazywany jest również dokumentem gwarancyjnym.

akt gwarancyjny odnosi się natomiast do dokumentu, który nie tylko przenosi prawa/ udziały na nieruchomość, ale również pokazuje, że beneficjent jest faktycznym właścicielem nieruchomości. Tym aktem wykonawca wykazuje również, że nieruchomość będąca przedmiotem obrotu nie ma do niej zastawów ani długów.

dokument gwarancyjny ma gwarancję tytułu, ale dokument gwarancyjny nie ma gwarancji tytułu. Gwarancja tytułu własności udzielana przez beneficjenta / przenoszącego na beneficjenta / przejmującego odnosi się do gwarancji prawnej, że przenoszony tytuł prawny nie ma żadnych problemów z tytułem własności. Najczęstsze kwestie tytułu, które byłyby obecne w akcie gwarancyjnym obejmują fałszerstwo aktu, wcześniejsze nieujawnione przekazy, błędy w zapisie publicznym, nieprobowane testamenty, brakujące spadkobiercy lub kwestie graniczne. Nieruchomość bez tych (i innych) kwestii tytułu jest nieruchomością z wyraźnym tytułem.

 • jakie są powszechne zastosowania formy quitclaim?

  • Darowizna nieruchomości, gdy odbiorca nie płaci żadnych pieniędzy

  • podczas usuwania chmur / błędów z tytułu

  • przeniesienie udziałów w nieruchomości na podmiot gospodarczy lub wspólnika

  • usunięcie byłego małżonka z tytułu własności nieruchomości

  • przeniesienie udziałów w majątku na dzieci

  • Przeniesienie praw lub udziałów w majątku na trust lub żywy trust

więc, czy którekolwiek z tych zastosowań brzmi jak scenariusze mające zastosowanie do ciebie? Być może wystarczy akt prawny, aby przenieść swoje interesy na nieruchomości w ramach umowy najmu.

niezależnie od potrzeb, nasz bezpłatny formularz quitclaim deed, który można łatwo pobrać w formacie PDF, obejmuje Cię. Możesz użyć formularza bezpłatnej umowy w Hartford, Stamford, New Haven, Bridgeport, Norwalk, Danbury, Greenwich, Milford lub innym mieście w Connecticut.