alles wat u moet weten over de Quitclaim acte in Kentucky

Wist u dat de persoon die eigendom overdraagt (vaak land) een kluit turf of takje zou nemen en deze vervolgens zou doorgeven aan de persoon die de eigendom van het onroerend goed overneemt? En dat dit alles plaatsvond in een ceremonie genaamd de “livrei van Seisin” die vergezeld ging van een geschreven en / of een geschreven contract? We vonden dat je het moest weten. Terwijl het menselijk ras een grote mate van bevrijding en verfijning heeft doorgemaakt, zijn zaken als de overdracht van land en eigendom altijd serieus genomen. Tegenwoordig wordt de ceremoniële daad vervangen door daden, waarvan er één de quitclaim-daad is.

de akte werd pas in het midden van de jaren 1800 in de VS gebruikelijk en is nu het meest gebruikte document om eigendomsrechten tussen partijen over te dragen.

de quitclaim-akte verwijst naar het rechtsinstrument dat de overdracht van de belangen of rechten van een individu op onroerende goederen aan een ander overbrengt. De persoon of partij die zijn belangen overdraagt, is de concessiegever, terwijl de partij die rechten op het onroerend goed ontvangt, de concessiehouder is.

dit document wordt ten onrechte aangeduid als de quick claim acte of de quit claim acte. U kunt echter ook naar dit document verwijzen als gewoon een quitclaim, een quitclaim-akte of een niet-garantie-akte.

Waarom wordt de quitclaim ook een niet-garantieakte genoemd?

de reden hiervoor is dat dit document, hoewel het eigendomsrecht aan een concessiehouder (s) overdraagt, alleen de belangen weergeeft die de concessiehouder op dat moment feitelijk heeft, en geen andere garanties biedt, waaronder de garantie dat de concessiegever de werkelijke wettelijke eigenaar van het onroerend goed is of dat het onroerend goed dat zij overdragen geen pandrechten of vroegere lasten bevat. Het is een niet-garantie-akte omdat het een eigendom overbrengt ” zoals het is.”

en zonder de garantie op de titel, betekent dit dat de begunstigde na ondertekening (uitvoering) geen of zeer weinig rechtsmiddelen tegen de cedent heeft. Mocht zich in de toekomst een specifiek probleem voordoen met betrekking tot de afgegeven titel, dan kan de rechthebbende de rechten op het onroerend goed verliezen.

dus, tenzij u de cedent kent of de woning ontvangt als een geschenk van de cedent, moet u overwegen om in plaats daarvan een garantieakte te ondertekenen.

 • algemeen gebruik van de quitclaim akte in Kentucky

  • overdracht van onroerend goed tussen leden van een gezin – dit is gebruikelijk tussen leden van een gezin wanneer overdracht van onroerend goed plaatsvindt naar of van de ene persoon naar de andere. De overdracht kan plaatsvinden tussen een ouder en hun kinderen, tussen naaste familieleden, of tussen broers en zussen.

  • verwijdering of toevoeging van een echtgenoot aan een eigendomsakte – voor echtscheiding of echtparen, kan de akte worden gebruikt wanneer de eigenaar van het onroerend goed wil hun echtgenoot te verwijderen uit een eigendomsakte of om een akte te stoppen en hun echtgenoot toe te voegen aan de eigendomsakte.

  • Titel eigenaar naamswijziging-aangezien uw naam kan veranderen in de loop van uw leven en het eigendom van een woning, kunt u de quitclaim gebruiken om de naamswijziging te bewerkstelligen.

  • verwijdering van title clouds voor title insurance-Als u bezig bent met het verzekeren van de titel van uw eigendom de titel bedrijf vindt een cloud/ defect op de titel, het bedrijf zal de persoon in kwestie vragen om hun interesse in het pand te stoppen voordat ze titel verzekering uit te geven. De gemeenschappelijke cloud hier zijn de gegevens van iemand die de breuk in de keten titel veroorzaakt of als de naam van iemand met of zonder een belang in het pand is niet verantwoord.

  • de akte kan ook worden gebruikt om eigendom over te dragen in een trust of

  • om juridisch eigendomsrecht over te dragen aan een bedrijf of een LLC.

vereisten voor de geldigheid van een quitclaim

 • hoewel de bepalingen voor de quitclaim akte in Kentucky niet zijn voorzien in hoofdstuk 382 van de statuten, aanvaardt de staat het gebruik van quitclaims voor de overdracht van rechten, belangen en eigendom van een Cedent aan een grantee. Hiervoor moet je aan een aantal eisen voldoen, maar eerst, download je exemplaar van het gratis Kentucky quitclaim akte formulier. Het formulier is een afdrukbare PDF die ook een sjabloon dient. Zodra u uw vrije formulier, ervoor zorgen dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • het moet de volledige wettelijke namen en adressen van de cedent en de concessiehouder identificeren.

  • het moet de details van hoe de begunstigde wenst te houden van de eigendomstitel/ vesting belangen hebben

  • indien de overdracht betrekking heeft op een niet-zakelijk onroerend goed, omvatten de aanvaardbare primaire methoden van eigendomsoverdracht/ belangenoverdracht in mede-eigendom mede-verhuur, gezamenlijke huurovereenkomst of volledige huurovereenkomst. Huurovereenkomst in gemeenschappelijk wordt gecreëerd wanneer onroerend goed wordt verleend aan ten minste twee personen, tenzij er een andere specificatie bestaat. Aan de andere kant heb je pacht in zijn geheel die alleen beschikbaar is voor getrouwde stellen. Deze volgen de specificaties in KRS 381.050(1).

  • de akte moet ook de volledige juridische beschrijving van het onroerend goed bij overdracht bevatten, evenals de voorafgaande registratie van de overdracht van het document aan de cedent.

  • indien voor de overmaking een vergoeding wordt betaald, moet het volledige bedrag worden aangegeven. En als er geen vergoeding of nominale betaald, de reële contante waarde van het onroerend goed moet worden genoteerd. Het district wordt geacht de overdrachtsbelasting te bepalen op basis van de waarde van de tegenprestatie. Deze informatie is vereist op het moment van registratie van de akte, behalve voor vrijgestelde transacties.

  • aan het einde van de akte moet er een verklaring van de opsteller van het instrument zijn, samen met hun volledige wettelijke naam, postadres en hun handtekening.

  • ook verwacht aan het einde van het instrument is de in-care-of adres (fiscaal adres)

ten slotte moeten de handtekeningen van de cedent en de grantee bij de notaris worden erkend.

registratie

voor het bijhouden van registers moet u de notariële akte en alle andere gevraagde aanvullende documenten voorleggen aan de griffier van het district. Door de quitclaim op te nemen, wordt de eigendomsketen van het onroerend goed gehandhaafd en wordt het publiek op de hoogte gebracht van de verandering in eigendomsoverdracht.

wilt u een quitclaim voorbereiden voor de verandering in het eigendom van residential rental property in Louisville, Lexington, Bowling Green, Paducah, Frankfort, Owensboro of een andere stad in Kentucky? Download hier ons gratis quitclaim-akte-formulier om aan de slag te gaan.