Bakgrunn:

Prognostisk verdi av gradering av benmarg (BM) fibrose i myeloproliferativ neoplasme (MPN) er fortsatt omdiskutert. Polycytemi Vera (PV) og Essensiell Trombocytemi (ET) er LANGSIKTIGE utfall MPN; men de kan utvikle seg til ugunstig sekundær myelofibrose – mf eller akutt leukemi-AL.

Mål og Metoder:

vi analyserte i ettertid en kohorte av 579 Who-definerte pv (n=180) og ET (n=399) pasienter, og undersøkte prevalens og prognostisk relevans AV bm retikulinfibrose.

alle pasientene ble diagnostisert mellom 1990 og 2013 og ble rekruttert I Torino (n= 436) og Bologna (n=143), Italia. BM biopsi prøven ble gjennomgått av lokal patolog og fiber scoring ble utført i henhold til en 3-gradert system. Kvalifikasjonskriterier inkluderte tilgjengeligheten AV BM-prøver ved diagnose. Pasienter med fibrose grad 2 eller 3 ble ekskludert.

Total overlevelse (OS) ble evaluert fra diagnose til død Ved Bruk Av Kaplan Meyer-metoden og Hazard Ratio ble estimert med Cox-Modellen. Kumulativ forekomst AV MF og al-evolusjon ble estimert med tanke på død av hvilken som helst årsak som en konkurrerende hendelse og sammenlignet mellom grupper ved Bruk Av Grays test.

Resultater:

Totalt sett observerte vi 115 (63%) grad 0 og 65 (36%) grad 1 fibrose og 291 (72%) grad 0 og 108 (27%) grad 1 hos HENHOLDSVIS PV-og ET-pasienter (p= 0,028) vi analyserte effekt på klinisk utfall separat.

PV

Med en median oppfølging på 110 måneder (iqr:70-170), VAR 5 OG 10 års OS henholdsvis 96% og 87%.

Stratifiserende pasienter basert på fibrosegraden, observerte vi 15 (13%) og 16 (25%) dødsfall for henholdsvis grad 0 og 1 fibrose, med 5 OG 10 års OS på 98% vs 90% og 92% vs 82% for henholdsvis grad 0 og grad 1 (p 0,076). Verken kliniske funn eller trombose var signifikant forskjellig mellom fibrosegraden. JAK2 V617F eller ekson 12 mutasjonsstatus og allelbyrden var lik i undergruppe. Kumulativ forekomst AV mf-evolusjon ved 5 og 10 år var 2,8% og 7,2% vs 3,8% og 18,7% for henholdsvis grad 0 og grad 1 (p 0,123). Kumulativ forekomst AV al – evolusjon ved 10 år var 4,2% for begge grader, mens ved 15 år var 4,2% vs 19% for henholdsvis grad 0 og 1.

ET

ved en median oppfølging på 75 måneder (IQR:39-120) var 5 OG 10 års OS henholdsvis 98% og 90%.

vi observerte 22 (8%) og 16 (55%) dødsfall for henholdsvis grad 0 og 1, med 5 OG 10 ÅRS OS på henholdsvis 98% og 90% for grad 0 vs 97% og 89% for grad 1 (p 0,358).

mutasjonsstatusen ble analysert hos 379 pasienter og viste: 62% JAK2V617F, 19% CALR (type-1/1-lignende 14% og type2/2-lignende 5%), 3% MPLW515, 63 pasienter var trippelnegative for de ovennevnte mutasjonene.

under oppfølging viste pasienter med grad 0 fibrose flere trombotiske hendelser, 41 tilfeller( 14%; 71% JAK2V617F-positive) mot 17 (16%). Ved multivariat analyse viste MPL-mutasjon en høyere risiko for mf-evolusjon sammenlignet med trippelnegativ MED EN HR på 5,8 (p 0,0014) og JAK2V617-mutasjon med EN HR på 9,5 (p 0,002).

Kumulativ forekomst AV mf-evolusjon var ved 5 år 0,5% og 9% og ved 10 år 6,2% og 18% for henholdsvis grad 0 og 1 (p 0,0001). Kumulativ forekomst AV al-evolusjon ved 5 og 10 år var henholdsvis 0% for grad 0 og 13% og 7,3% for grad 1 (p 0,096). Grad 0 viste imidlertid en høyere kumulativ risiko for al-utvikling ved 15 år (6,9% vs 10% for henholdsvis grad 0 og 1) (p=0,096).

Konklusjon:

ifølge data som nylig ble publisert, synes fibrose hos ET-pasienter grad 1 BM å korrelere med en høyere kumulativ risiko FOR mf-og al-evolusjon, mens HOS PV-pasienter synes å korrelere med en trend med høyere dødelighet, selv om det ikke er statistisk signifikant.

Data bekrefter viktigheten AV bm-undersøkelse som en del av diagnostiske kriterier i alle MPN.

Avsløringer

Cavo:Janssen-Cilag: Konsulentvirksomhet, Honoraria; Bristol-Myers Squibb: Konsulentvirksomhet, Honoraria; Amgen: Konsulentvirksomhet, Honoraria; Celgene: Konsulentvirksomhet, Honoraria; Millennium: Konsulent, Honoraria. Vitolo: Janssen: Honoraria, Medlemskap i en enhets Styre eller rådgivende komiteer; Takeda: Honoraria; Gilead: Honoraria; Celgene: Honoraria; Roche: Medlemskap i en enhets Styre eller rådgivende komiteer, Speakers Bureau.