• huhtikuuta 2019
  • Perheoikeus, Avioehtosopimukset

esiaviolliset sopimukset, jotka tunnetaan myös nimellä Prenuptial Agreements (”prenups”), on hyväksytty North Carolina General Statute § 52b, Uniform Premarital Agreement Act. Esiaviollinen sopimus on ” tulevien puolisoiden välinen sopimus, joka tehdään avioliittoa harkittaessa ja joka tulee voimaan avioliiton solmittaessa.”Sopimuksen on oltava kirjallinen ja molempien osapuolten allekirjoittama.

esiaviollista sopimusta käytetään useimmiten silloin, kun toisella osapuolella on huomattavasti enemmän varallisuutta kuin toisella, paljon suuremmat tulot tai toisessa avioliitossa, jossa puoliso haluaa suojella ensimmäisen puolisonsa kanssa syntyvien lasten etuja. Useimmissa avioehtosopimuksissa määrätään, että puolison avioliiton solmimispäivästä lähtien omistama omaisuus pysyy kyseisen puolison erillisenä omaisuutena, eikä sitä saa jakaa tasapuolisesti avioeron sattuessa. On kuitenkin useita muitakin syitä, joiden vuoksi joku voi haluta solmia esiaviollisen sopimuksen. Avioehtoehdotus on yleensä viisasta esittää suunnitellulle puolisolle hyvissä ajoin tarkistettavaksi, ei hääseremoniaa edeltävänä päivänä.

mitä esiaviolliseen sopimukseen tai avioehtoon sisältyy?

näin todetaan laissa-N. C. G. S §52B-4: ssä säädetään esiaviolliseen sopimukseen mahdollisesti sisältyvä sisältö seuraavasti:

52b-4. Sisältö.

avioehdon osapuolet voivat tehdä:

(1) kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet jommankumman tai molempien omaisuuteen milloin ja missä tahansa hankitussa tai sijaitessa;

(2) oikeus ostaa, myydä, käyttää, siirtää, vaihtaa, luopua, vuokrata, kuluttaa, kuluttaa, luovuttaa, luoda vakuusintressi, kiinnittää, numeroida, luovuttaa tai muutoin hallita ja valvoa omaisuutta;

(3) omaisuuden luovutus asumuserosta, avioliiton purkamisesta, kuolemasta tai jonkin muun tapahtuman sattumisesta tai toteutumatta jäämisestä;

(4) puolisotuen muuttaminen tai poistaminen;

(5) testamentin, Trustin tai muun järjestelyn tekeminen sopimuksen määräysten toteuttamiseksi;

(6) henkivakuutuksesta saatavan kuolinetuuden omistusoikeus ja luovutus;

(7) sopimuksen rakentamista koskevan lain valinta; ja

(8) Mikä tahansa muu asia, mukaan lukien heidän henkilökohtaiset oikeutensa ja velvollisuutensa, jotka eivät ole yleisen järjestyksen tai rikosoikeudellisen seuraamuksen määräävän lain vastaisia.

esiaviollinen sopimus ei saa vaikuttaa haitallisesti lapsen elatusvaltaan. (1987, k. 473, s.1.)

avioehto voi kertoa myös puolison erillisestä omaisuudesta kertyvien tulojen käsittelystä; onko se siviilioikeudellista vai erilaista, onko tällaisella tulolla hankittu henkilökohtainen omaisuus siviilioikeudellista vai erillistä? Avioliiton aikana työstä saatuihin tuloihin voidaan puuttua, ja ne voidaan sopimuksessa poistaa tavanomaisesta kohtelusta avioomaisuutena, joka on erossa jaon alainen.

miten avioehto on kirjoitettu, jotta se voidaan panna täytäntöön?

täytäntöönpanokelpoisuuden varmistamiseksi Charlotten perheoikeudelliset asianajajamme vaativat kaikilta osapuolilta täydellisen julkistamisnäyttelyn, jossa luetellaan kaikki varat, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kiinteistöomistukset, pankkitilit, sijoitustilit, eläketilit ja vastaavat sekä kaikki velat ja velat. Neuvomme asiakasta siinä, mitä ei saa sanoa ja miten neuvotella toisen osapuolen kanssa, jotta voidaan estää väitteet asiattomasta vaikuttamisesta ja pakottamisesta. Korostamme myös ”oikeudenmukaisen” sopimuksen toivottavuutta, sillä jos sopimus on kohtuuton, tuomioistuin voi olla halukkaampi löytämään perusteita sopimuksen kumoamiseksi.

miten elatusapua käsitellään avioehdossa?

elatusapua tai siitä luopumista voidaan käsitellä esiaviollisessa sopimuksessa. Varaus on täytäntöönpanokelpoinen kuten mikä tahansa muu sopimusehto. Jos kuitenkin jompikumpi puolisoista on asumuseron seurauksena oikeutettu julkiseen tukeen, pienituloinen puoliso voi hakea tuomioistuimelta vapautuksen mitätöintiä siltä osin kuin se on tarpeen puolison elatusavun antamiseksi niin paljon, että pienituloinen puoliso ei voi saada julkista tukea.

milloin avioehto on mitätön tai täytäntöönpanokelvoton?

jos osapuolet toteuttavat sopimuksen, mutta avioliitto ei tuota tulosta, sopimus on mitätön ja täytäntöönpanokelvoton. Samoin jos sopimus on saatu pakottamalla, uhkailemalla, asiattomalla vaikuttamisella tai petoksella, sopimus voidaan kumota ja kaikki avio-oikeudet palauttaa. Tämä edellyttää kuitenkin yleensä oikeusjuttua ja oikeudenkäyntiä. Epäreiluus ei ole syy syrjäyttää esiaviollista sopimusta; sopimuksen toimeenpanossa on täytynyt olla jokin vääryys. Pohjois-Carolinan oikeuskäytännön mukaan lausunto, että ”en mene kanssasi naimisiin, ellet allekirjoita esiaviollista sopimusta”, ei ole tarpeeksi uhkaus tai pakottaminen mitätöimään avioehtoa. Myöskään sopimuksen lukematta jättäminen tai se, ettei asianajaja käy sopimusta läpi ennen allekirjoittamista, ei ole peruste sen kumoamiselle.